Text by Xenia Lejderman, Outsideinsideoutinsideoutsidein Residency, Stadt Wehlen (GER), 2020

Graduation publication “Hier zouden rozen moeten staan”,  2019